Week End Vercors

11-12 juin 2016

ECOLE DE TAI CHI CHUAN ET QI GONG

Week End Vercors

17-18 juin 2017

Journée du Qi Gong

02 juin 2018

Journée du Qi Gong

03 juin 2017

Week End Vercors

11-12 juin 2016

Journée du Qi Gong

04 juin 2016