ECOLE DE TAI CHI CHUAN ET QI GONG

Taiji Chuan par Maître Yang Sau Chung

Taiji Chuan par Maître Tung

Ma Wang Dui

Ba Duan Jin

Démonstration Sabre le 21 décembre 2018